Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΜΑΚΡΗ Ο.Ε.»,. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 8)

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του φαρμακείου μας στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 8), ή στο τηλέφωνο 210-6814883, ή μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@anatomicshoes.me

To anatomicshoes.me έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο με του παρόντες γενικούς όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το anatomicshoes.me των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου. Το anatomicshoes.me δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων λόγω ανωτέρας βίας, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, κ.λπ.

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός και των υπηρεσιών του, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων από τους επισκέπτες/χρήστες. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Κάθε επισκέπτης/ χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση για να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον δικτυακό τόπο, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το anatomicshoes.me μέσω αυτού.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το anatomicshoes.me δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων επισκεπτών/ χρηστών.

Το anatomicshoes.me προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του, ωστόσο αυτή εξαρτάται και από παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που συνδέονται ταυτόχρονα κ.ά. Δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

Το anatomicshoes.me δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστείλει ή να διακόψει πρόσκαιρα ή και μόνιμα τη λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούλησή του.

Το anatomicshoes.me καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του, δεν εγγυάται όμως, ούτε ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται την αδυναμία του anatomicshoes.me να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Το anatomicshoes.me δεν εγγυάται ότι η χρήση του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Γενικοί Όροι Χρήσης

To anatomicshoes.me δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων οι οποίες οφείλονται είτε σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, είτε σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη του περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Το anatomicshoes.me δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεν ευθύνεται επίσης για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων λόγω ανωτέρας βίας, όπως επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πυρκαγιάς, απεργιών προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ anatomicshoes.me

Δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως λόγοι ανωτέρας βίας, όπως δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλόμενου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών (τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (host provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (access provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στις εκ της σύμβασης με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδομένων προϊόντων, εφόσον δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη τους από το anatomicshoes.me και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες και συμβουλές για θέματα υγείας, πρόληψης, ομορφιάς και αισθητικής προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Οι παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο που δίδονται προς απάντηση σε ερωτήσεις των επισκεπτών/χρηστών δίδονται με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον επισκέπτη/χρήστη πληροφοριών, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία απαλλάσσεται από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον επισκέπτη/χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις συστάσεις γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας, ούτε να παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις συστάσεις γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας, ούτε να παράσχουν διάγνωση, περίθαλψη, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Τα προϊόντα του anatomicshoes.me δεν προορίζονται για πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία ασθενειών 

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των επισκεπτών/χρηστών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για την εταιρεία, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Το anatomicshoes.me δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ), η οποία προκύπτει για επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμα, το anatomicshoes.me δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από επισκέπτη/χρήστη για πρόσβασή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, κλπ.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τους όρους χρήσης τους. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη. Οι ως άνω τρίτοι πάροχοι των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του anatomicshoes.me, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το η εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, όσο και των υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση. Εντούτοις η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, αν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.

Το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του, προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων. Επίσης δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

. Το υλικό, το περιεχόμενο και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη των εταιρειών που διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Δεν προσφέρεται εγγύηση, έγγραφη ή μη, άμεση ή έμμεση, για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό τον διαδικτυακό τόπο. Σε περίπτωση αγοράς από το anatomicshoes.me ελαττωματικού προϊόντος, ή προϊόντος που δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει βλάβη, το anatomicshoes.me δεν φέρει ευθύνη και ο καταναλωτής θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην εκάστοτε εταιρεία.

Υποχρεώσεις των επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς Νόμους και Κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού, κλπ. Επίσης οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν τη λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το anatomicshoes.me μέσω αυτού. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή που αντιτίθεται στους παρόντες όρους, δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης του anatomicshoes.me για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης κάθε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων, να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων, να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος anatomicshoes.me

Το anatomicshoes.me υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet» (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.Η μη συμμόρφωση κάποιου επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο anatomicshoes.me να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το anatomicshoes.me, λόγω παραβάσεως από επισκέπτη/χρήστη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες όρους, βαρύνουν τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην εταιρεία άμεσα, χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

Ασφάλεια

Το anatomicshoes.me αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι χρήστες/επισκέπτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα να ζητά να ενημερώνεται για νέα προϊόντα που διαθέτει το anatomicshoes.me μέσω αυτού ή/και στο φυσικό του κατάστημα, όπως και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών/ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail (newsletter), ή ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων.

Τροποποιήσεις της υπηρεσίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα anatomicshoes.me διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων χρήσεως. Το ηλεκτρονικό κατάστημα anatomicshoes.me δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο χρήστη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται όσοι εγγράφονται ως τέτοιοι.

Τιμές των προϊόντων

Σημειώνεται ότι οι τιμές των προϊόντων στο anatomicshoes.me αφορούν αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και όχι στο φυσικό μας κατάστημα.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του anatomicshoes.me διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο Ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες όρους, υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.

Τρόπος Αποστολής

Τα προιόντα αποστέλλονται με courier, της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Η παράδοση γίνετε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο χρόνος αποστολής εντός Αττικής είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες και για την υπόλοιπη Ελλάδα 2-4 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 – 6854352 ή στο mail  info@anatomicshoes.me


Κόστος Αποστολής

Για αγορές άνω των 45,00€ η αποστολή είναι δωρεάν. Για αγορές κάτω των 45,00€, το κόστος αποστολής εντός και εκτός Αττικής, είναι 5,00€. Σε περίπτωση δυσπρόσιτης περιοχής, η αποστολή πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, καθώς κάνουν σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες, για να βοηθήσουν να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.